REGULAMIN

REGULAMIN AMT Fitness

 1. Każdy Klient AMT zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnictwo w zajęciach potwierdza zapoznanie się i zastosowanie do obowiązującego regulaminu.
 3. Zajęcia trwają 45 minut.
 4. W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 rok życia, posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę za zajęcia. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców.
 5. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody przez niego wyrządzone.
 6. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 7. W związku z tym, iż klient przystępuje do zajęć dobrowolnie, bierze odpowiedzialność za siebie
  i ma obowiązek postępowania wg zaleceń instruktora. Bierze odpowiedzialność za wszelkie urazy, kontuzje, zwichnięcia i złamania własne jak i wyrządzone w stosunku do osób trzecich.
 8. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach  należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji.
 9. Nieobecność na zajęciach, gdzie wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsc należy zgłaszać telefonicznie minimum 4 godziny wcześniej.
 10. Osoby, które nie zgłosiły nieobecności na zajęciach m.in. 3h przed rozpoczęciem proszone są o uiszczenie opłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem AMT.
  Dotyczy to wszystkich osób zarówno tych z karnetem jak i bez. Termin 3 h nie jest ruchomy, co oznacza, że osoby zgłaszające nieobecność 30 min. przed nie zgłosiły swojej nieobecności w umownym terminie.
 11. Przed wejściem na salę w której odbywają się zajęcia obowiązuje zmiana obuwia, przeznaczonego do ćwiczeń (innego niż przyszło się do AMT – nawet w ciepłych porach roku).
  Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 12. Podczas zajęć spinning – przynosimy ze sobą ręcznik.
 13. AMT nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet i pojedyncze wejście.
 14. AMT nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy pozostawione na terenie AMT.
 15. AMT zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny, a Klient oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
 16. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na
  umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientów AMT , które zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom.
 17. Rozkład zajęć AMT dostępny jest przy ul. Jasna 2 od poniedziałku do piątku od godziny 19.00-21.00 oraz pod numerem  tel. 603 290 123
 18. Płatność za karnety/zajęcia – tylko gotówką według aktualnego cennika.
 19. Na terenie AMT zabrania się palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 20. Na terenie AMT zabrania się zażywania narkotyków i środków odurzających, a także wstępu do AMT po zażyciu tych środków.
 21. Ze względu na alternatywny sposób prowadzenia zajęć AMT Studio Fitness zabrania kopiowania sposobu prowadzenia jak również nazw własnych poszczególnych, autorskich zajęć.
 22. Zabrania się nagrywania i robienia zdjęć przez osoby trzecie na terenie AMT Studio Fitness, bez wcześniejszej zgody instruktora AMT Studio Fitness.